Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego bico-kolka.pl


Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.bico-kolka.pl prowadzony jest przez BICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, ul. Elewatorska 13, zarejestrowana pod numerem KRS 0000252940 przez Sąd Rej. w B-stoku XII Wydział Gosp. NIP: 542-29-70-410, REGON: 200070098, kapitał zakładowy w pełni opłacony 3 000 00 PLN. e-mail bico-kolka@o2.pl, nr. telefonu +48 85 664 73 40.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.bico-kolka.pl są przetwarzane przez BICO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Elewatorska 13.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
a) realizacji umowy,
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,
3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić BICO sp. z  o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.bico-kolka.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepie internetowym stosowane są ceny detaliczne - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów.
3. Ceny w sklepie stacjonarnym BICO mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.bico-kolka.pl umożliwia Klientom:
a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.bico-kolka.pl i      zawierania umów sprzedaży na odległość.
b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.bico-kolka.pl.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.bico-kolka.pl kierowane przez BICO sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.bico-kolka.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Zamówienie uważa się za poprawnie zawarte jeśli Klient poprawnie wypełnił wymagane pola w formularzu zamówieniowym tj. dane teleadresowe zawierające: imię, nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeśli wymagana jest faktura VAT), ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto/miejscowość urzędu pocztowego, miejscowość, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata na konto za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.bico-kolka.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji za mówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Jeżeli nie ustalono inaczej, BICO sp. z o.o. wydaje towar nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez BICO).
4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
5. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT albo paragon fiskalny, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu
uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, BICO sp. z o.o. zaleca
sporządzić protokół  szkodowy.
7. Przesyłki na terenie Polski dostarczane są przez:
 - InPost (https://inpost.pl), jeśli zamówienie nie przekracza - 120kg
 - Raben (https://polska.raben-group.com) jeśli zamówienie przekracza 120kg.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) przed wydaniem towaru klientowi:
- przelewem na rachunek bankowy BICO sp. z o.o.
b) w momencie odbioru towaru:
- gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze stacjonarnego sklepu BICO sp. z o.o.
- gotówką lub kartą płatniczą w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika (płatność przy odbiorze).
2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w a rt. 33, a rt. 34 us t. 2 i a rt. 35 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi za łącznik nr 1 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która :
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. BICO sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BICO sp. z o.o.
6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z a rt. 15 us t. 3 i a rt. 21 us t. 2 ww. us tawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza sklepem stacjonarnym przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w a rt. 38 usta wy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
8. BICO sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja jakości
1. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
2. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
3. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy BICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, ul. Elewatorska 13, zarejestrowana pod numerem KRS 0000252940 przez Sąd Rej. w B-stoku XII Wydział Gosp. NIP: 542-29-70-410, REGON: 200070098, kapitał zakładowy w pełni opłacony 3 000 00 PLN a Klientami.
4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż BICO sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami BICO sp. z o.o., przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami BICO sp. z o.o.
6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez BICO sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez pracownika, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. BICO sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt BICO sp. z o.o. za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz ZWROTU
- lub dostarcza towar własnym staraniem do sklepu BICO sp. z o.o.
8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, BICO sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych BICO sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez BICO sp. z o.o. kosztów.
9. BICO sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

Procedura reklamacji
1. Jeżeli za kupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa BICO sp. z o.o. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez pracownika, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
4. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku BICO sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w BICO sp. z o.o.
6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne - w tym celu klient powinien skorzystać z
usług przewoźnika DPD i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na
stronie sklepu bico-kolka.pl.
7. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, BICO sp. z o.o. uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, BICO sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax,).
2. BICO sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji za mówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. BICO sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. BICO sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), BICO sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
7. Korzystanie ze sklepu internetowego bico-kolka.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, Java Script i cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
1. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
2. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
8. Regulamin Sklepu Internetowego BICO sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) ora z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat
[BICO sp. z o.o. ODSTĄPIENIE OD UMOW Y, ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok]

- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta

- Adres konsumenta

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

 

 

*niepotrzebne skreślić